Ngày 01-11-2009
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Những người muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ?
LM. Matthêu Vũ Khởi Phụng CSsr
15:47 01/11/2009