BẠN CÂU/FISHERMEN
Ảnh của Robert Helfman

Thông minh câu cá bằng cần
Cò tôi chỉ có chuyên cần kiên tâm
Suốt đời Cò vẫn ấm thân.
(bt)