12. Lãnh nhận Đức Chúa Giê-su Thánh Thể thì con ở trong Ngài, nhờ Ngài, vì Ngài mà tin, yêu và hy vọng.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info