Một tuyên bố do Văn phòng Truyền thông của Giáo phận Rôma đưa ra cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đang dành thời gian để “thực hiện một sự phân định lành mạnh” trước khi bổ nhiệm Đức Hồng Y mới là Đại diện của ngài ở Rôma.

Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 4, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Hội đồng Giám mục giáo phận Rôma đã được tổ chức tại dinh Tông Tòa.

Vì chức vụ của Đức Hồng Y Giám Quản rất tế nhị, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo với các giám mục, và những người cộng tác thân cận của ngài rằng ngài sẽ dành thời gian để đưa ra một nhận định lành mạnh về hình dáng của người mà ngài sẽ bổ nhiệm đảm nhận vai trò này. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục tiếp tục thừa tác vụ mục vụ và các hoạt động hành chính mà các ngài đã bắt đầu.

Như đã được dự kiến trước bởi Điều 14 triệt 3 của Tông Hiến In Ecclesiarum Communione liên quan đến việc sắp xếp Giám Quản Rôma, trong thời gian chức vụ của Đức Hồng Y Đại Diện còn trống, mọi chức năng và quyền hạn của nó, bao gồm cả quyền đại diện hợp pháp, sẽ được thực thi bởi Phó Giám quản, là Đức Cha Baldassare Reina.


Source:Vatican News