Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Fresno California Rước Kiệu Kính Đức Mẹ Tháng Hoa 5/12/2024.
Xem Hình