NỤ CƯỜI SƠN NỮ TUỔI XUÂN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Nụ cười sơn nữ tuổi xuân
Đẹp như hoa nở cành xuân trên đồi
(bt)