TẬN HIẾN

Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)Quên đi lạc thú đời này

Theo chân Thánh gía thanh nhàn đời sau

(bt)