Ngày 27-09-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 28/09: Tìm gặp Đức Giêsu – Lm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.
Giáo Hội Năm Châu
02:31 27/09/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

Đó là lời Chúa