VATICAN. Tình liên đới vượt thắng mọi khủng hoảng. Đây là nội dung ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 9. Trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu trên khắp thế giới đặc biệt cầu nguyện cho tình liên đới giữa người với người. Ngày nay, nhân loại đang phải đối mặt với rất nhiều khủng hoảng thuộc mọi lãnh vực khác nhau. Khủng hoảng có thể tạo ra những nguy hiểm nhưng đồng thời cũng kiến tạo những cơ hội để con người có thể xích lại gần nhau, cùng nhau chung tay đắp xây tình người.

Đức Thánh Cha nói:

“Nhân loại đang trải qua một cuộc khủng hoảng không chỉ về kinh tế và tài chính nhưng còn về sinh thái, giáo dục, đạo đức và nhân bản.

Khi nói về khủng hoảng là chúng ta đang nói đến những nguy hiểm nhưng cũng là những cơ hội.

  • Cơ hội ấy là gì?
  • Đó là tình đoàn kết.
  • Xin hãy đến, hãy giúp tôi.


Để mọi người có thể đóng góp cho thiện ích chung và cho việc xây dựng một xã hội biết lấy bản vị con người làm trung tâm.”