THIÊN NHIÊN
Ảnh của Mỹ Lê
Những ai yêu mến thiên nhiên
Nhìn đâu cũng thấy thần tiên tuyệt vời.
(nđc phóng ngữ)
If you truly love Nature,
you will find beauty everywhere.
(Vincent Van Gogh)