CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Ảnh của Tấn Đạt
Dù cho tài sức vẹn toàn
Cũng là hạt cát dưới tòa thiên nhiên.
(bt)