THIÊN NHIÊN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Thiên nhiên danh họa của Trời
Mở đôi mắt hưởng tuyệt vời Chúa ban!
(nđc phóng ngữ)
"Nature is painting for us, day by day,
pictures of infinite beauty if only we
have eyes to see them."
(John Ruskin)