THIÊN NHIÊN DIỆU HUYỀN
Ảnh của Lê Trị

Thiên nhiên tuyệt phẩm từ trời
Tạ ơn Thượng đế ban đời trần gian.
(bt)