Lời Cầu Nguyện Cho Các Hồng Y tham dự Cơ Mật Viện

Viết ra bởi Đức Giám Mục Robert James Baker - Giám Mục Giáo Phận Charleston, South CarolinaLạy Chúa Thánh Thần, hãy ngự xuống!

Hãy đến với các vị Hồng Y đang qui tụ trong Cơ Mật Viện để bầu chọn ra vị kế nhiệm Thánh Phêrô sắp tới, vị Đại Diện của Chúa Kitô nơi trần gian.

Chúng con nguyện cầu cho Thánh Ý của Ngài vượt thắng mọi cản trở của con người trần gian, để Hồng Ân của Ngài được tuôn đổ xuống trên Giáo Hội của Ngài. Nguyện cầu cho ánh sáng và tình yêu của Ngài xuống trên những vị lãnh đạo mục tử của Giáo Hội của Ngài.

Nguyện cầu cho tất cả các Vị biết mang lại hoa trái trong Cơ Mật Viện để bầu chọn ra một vị Mục Tử uyên thâm và thánh thiện cho đoàn Dân Thiên Chúa.

Chúng con nguyện cầu điều này vị Danh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Đức Giám Mục Baker.

Và sau đây là phiên bản tiếng Anh của Ngài để Quý Vị tiện tham khảo thêm:

Come, Holy Spirit!

Be with your Cardinals gathered in Conclave to elect the next successor of Saint Peter, the Vicar of Christ on earth.

May Your holy Will for Your Church prevail over any human obstacles to Your grace.

May Your divine light and love be with these pastoral leaders of our Church.

May all they do in Conclave bear fruit in the election of a learned and holy Shepherd for the People of God.

We make this our prayer in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Bishop Robert J. Baker