BÀI ĐỌC 1 Is 49:3,5 6

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Đức Chúa đã phán cùng tôi:

“Hỡi Ít ra en, ngươi là tôi trung của Ta.

Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.”

Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng.

Người là Đấng nhào nặn ra tôi

từ khi tôi còn trong lòng mẹ

để tôi trở thành người tôi trung,

đem nhà Gia cóp về cho Người

và quy tụ dân Ít ra en chung quanh Người.

Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng,

và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.

Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta

để tái lập các chi tộc Gia cóp,

để dẫn đưa các người Ít ra en sống sót trở về,

thì vẫn còn quá ít.

Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,

để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 1Cr 1:1 3

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Tôi là Phao lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki tô Giê su, và ông Xốt thê nê là người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô rin tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki tô Giê su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê su Ki tô, là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê su Ki tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Ga 1:14,12

Alleluia. Alleluia.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta; những ai đón nhận Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Alleluia.

TIN MỪNG Ga 1:29 34

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Đức Giê su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít ra en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”

Ông Gio an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Đó là Lời Chúa.