Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan,

Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ ĐứcGiê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đãnghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối vàhỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” Vậy khi thấy ngườiđó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, cònanh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốnanh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đếnanh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếngđồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. NhưngĐức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽkhông chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấycòn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?”

Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đãviết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy làxác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

Đó là lời Chúa