12. Phàm là người không thường luôn suy niệm, thì thiếu sợi dây liên hệ giữa linh hồn và Thiên Chúa.

(Thánh nữ Paula)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info