MẸ CON


Ảnh của Thérésa Nguyễn

Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau
Ôi tình mẹ tợ trăng sao
Như hoa hồng thắm một mầu thủy chung.

(Trích thơ Tình Mẹ của Thích Nhật Từ)
Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền