Tuyên bố chung của Tổng Giám Mục Westminster và Tổng Giám Mục Canterbury

Việc công bố Tông Hiến hôm 20/10/2009 là hồi đáp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến một số yêu cầu trong vài năm qua đối với các nhóm Anh giáo mong muốn hiệp thông đầy đủ với Giáo Hội Công Giáo La Mã, và sẵn sàng tuyên bố rằng họ chia sẻ một niềm tin Công Giáo phổ quát và chấp nhận thừa tác vụ Phêrô cũng như ý định của Chúa Kitô về Giáo Hội của Ngài.

Đức Thánh Cha Bêneđictô XVI đã phê chuẩn, trong Tông Hiến, một cơ cấu theo giáo luật để bổ nhiệm các Giáo Hạt Tòng Nhân, vốn cho phép những người Anh giáo cũ đi đến hiệp thông đầy đủ với Giáo Hội Công Giáo trong khi vẫn bảo tồn các yếu tố riêng biệt thuộc về gia sản tinh thần của Anh giáo.

Thông cáo của Tông Hiến này chấm dứt một giai đoạn của tình trạng không rõ ràng của một số nhóm nuôi hy vọng về những đường hướng mới của việc ôm trọn hiệp nhất với Giáo Hội Công Giáo. Giờ sẽ là lúc dành cho những người đã đưa ra thỉnh cầu với Tòa Thánh đáp lại Tông Hiến.

Tông Hiến giúp cho sự công nhận phần gối lên nhau đáng kể trong đức tin, giáo lý và tu đức giữa Giáo Hội Công Giáo và Anh Giáo truyền thống. Nếu không có sự đối thoại trong bốn mươi năm qua, sự công nhận này sẽ không thể có được, và cũng sẽ không hy vọng sự hiệp nhất đầy đủ đã được nuôi dưỡng. Trong ý nghĩa này, Tông Hiến là một trong những kết quả của đối thoại đại kết giữa Giáo Hội Công Giáo và Hiệp Thông Anh giáo.

Cuộc đối thoại chính thức đang diễn ra giữa Giáo Hội Công Giáo và Hiệp Thông Anh Giáo cung cấp cơ sở cho việc tiếp tục hợp tác của chúng tôi. Những thỏa thuận của Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo – Công Giáo La Mã (ARCIC) và Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo – Công Giáo La Mã về Hiệp Nhất và Truyền Giáo (IARCCUM) làm rõ đường hướng chúng ta sẽ cùng nhau đi theo.

Với ơn Chúa và cầu nguyện chúng tôi xác định rằng việc dấn thân và tham khảo lẫn nhau hiện nay của chúng tôi về những vấn đề này và những vấn đế khác sẽ tiếp tục được củng cố. Bình diện địa phương, trên tinh thần của IARCCUM, chúng tôi mong muốn xây dựng theo mô hình các cuộc họp chia sẻ giữa Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Anh quốc và xứ Wales và Giám Mục Đoàn Anh Giáo tập trung vào sứ mạng chung của chúng ta. Những ngày làm việc chung suy tư và cầu nguyện đã được bắt đầu ở Leeds vào năm 2006 và tiếp tục ở Lambeth vào năm 2008, và các cuộc họp khác nữa đang được chuẩn bị. Sự hợp tác chặt chẽ này sẽ tiếp tục để chúng ta cùng nhau phát triển trong hiệp nhất và trong sứ mạng, trong việc làm chứng cho Tin Mừng trong đất nước chúng ta, và trong Giáo Hội rộng lớn.

Luân Đôn, 20 tháng Mười, 2009

+ Tổng Giám Mục Vincent Gerard Nichols

+ Tổng Giám Mục Rowan Williams