MẸ CON
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Chữ Mẹ cao đẹp tuyệt vời
Là câu tập nói đầu đời của con
Nuôi con bằng sửa, bằng cơm
"Lòng Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"..
(Trích thơ của Trịnh Hưng)
Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền