Trùng Tu Thánh Đường MATER DEI giáo xứ Croydon Park, TGP ADELAIDE-SOUTH AUSTRALIA
Nơi sinh hoạt thờ phượng của Cộng Đoàn Người Việt Công Giáo lớn thứ II ở tiểu bang Nam Úc
Mái Tôn quá cũ bị xuống cấp, mùa mưa, bị giột nước trầm trọng


XEM HÌNH