Giới trẻ Cung nghinh Thánh Thể ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Canada

Hình ảnh giới trẻ Cung nghinh Thánh Thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

và hình ảnh Lễ Bế Giảng Chương Trình Việt Ngữ tại Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Canada chiều thứ Bảy 01/06/2024

Xem hình ảnh:

Hình ảnh bế mạc Việt Ngữ 2024

Lm JB Nguyễn Đức Vượng o.p