Thánh Lễ Thêm sức 23 em Thiếu nhi do ĐGM Delgado CN 16-06, Gx. ĐMLV, Miami

Xem Hình