Mạc Tư Khoa - Trong thông điệp Phục Sinh năm nay, Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga Alexei II ghi nhận rằng từ sau khi Nga hết họa cộng sản, đời sống người dân về mọi mặt khá hơn thấy rõ, đặc biệt đời sống đức tin đang được phục hoạt dần. Tuy nhiên, ngài cảnh cáo về một thứ chủ nghĩa vô thần mới xuất phát từ chủ nghĩa suy vật chất và sùng bái tiền của thế gian.

Đức Thượng Phụ ghi nhận cách hân hoan rằng ngày nay số người Chính Thống Giáo đang gia tăng: “Trong cái xã hội mà trước đây đã từng chối bỏ Thiên Chúa và ra sức chạy theo chủ nghĩa duy vật lừa đảo; ngày nay số người sống theo đức tin Chính Thống Giáo đang gia tăng”.

Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ khích lệ người tín hữu “trưởng thành trong nhân đức và kêu gọi người láng giềng cũng làm như thế”.

Theo Đức Thượng Phụ, “Có nhiều người sống quanh chúng ta tin rằng tự do được mua bằng tiền hay thế lực, sức mạnh, phe nhóm hay bằng ‘bất cứ thứ gì được phép’ dù là vô luân. Khi thờ lạy những ngẫu tượng như thế của thời đại này, mà bề ngoài có vẻ đem lại tự hào và thỏa mãn tự ái, họ quên sự kiện là họ càng ngày càng trở nên nô lệ - nô lệ của tự ái, của những thứ tầm thường, và của dục vọng”.