CHIÊM NIỆM THIÊN NHIÊN
Ảnh của Tấn Đạt
Ngồi đây giữa chốn thiên nhiên
Niệm suy Thượng đế siêu nhiên tuyệt vời. .
(bt)