THIÊN NHIÊN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Dù cho đất có khô cằn
Thiên nhiên mầu nhiệm hoa vàng phục sinh
(bt)